Crisiscommunicatie

De gemeente speelt een belangrijke rol in het bestrijden van een crisis én in de periode daarna. Gemeenten hebben tijdens crises en rampen hun eigen taken; crisiscommunicatie, is daar één van. Bij een ramp of crisis heeft de gemeente de bestuurlijke coördinatie over de operationele inzet van alle betrokken organisaties. De burgemeester is eindverantwoordelijk.
De primaire taak van het crisiscommunicatieteam is het adviseren en informeren van het beleidsteam over de (strategische) communicatieaanpak.

Kerntaken communicatie

  1. Adviseren van het beleidsteam over communicatieve implicaties van wat ter tafel komt tijdens de vergadering van het beleidsteam.
  2. Adviseren van de burgemeester en/of voorzitter van de veiligheidsregio over het vervullen van zijn rol als boegbeeld en burgervader (betekenisgeving).
  3. Omgevingsanalyses.
  4. Pers- en publieksvoorlichting, waaronder het schrijven en publiceren van communicatie-uitingen voor web / social media.

Zie voor meer informatie het Algemeen Handboek Bevolkingszorg. Dit staat op de V-schijf, map Crisisbeheersing.

30 minuten

Uiterlijk 30 minuten na aanvang van een incident wordt feitelijke informatie beschikbaar gesteld aan betrokkenen, zodat zij indien noodzakelijk zelfredzaam kunnen handelen.

Voorzie het crisiscommunicatieteam daarom zo snel mogelijk van correcte informatie!

RijnmondVeilig

Iedere 30 minuten wordt in ieder geval via www.rijnmondveilig.nl en op geëigende momenten via andere middelen en kanalen mede op basis van behoeften van betrokkenen feitelijke informatie beschikbaar gesteld. Indien nodig worden concrete handelingsperspectieven geboden.


Woordvoering

Contacten met de media lopen altijd via team communicatie. Juist tijdens een crisis. Communicatie cöordineert, bewaakt de beeldvorming, stemt af en zorgt voor tijdige beantwoording. De burgemeester vervult als eindverantwoordelijke diverse rollen: die van ‘bestuurder, beslisser, burgervader en boegbeeld’.